Przeglądasz: System jakości

Nowy zakres akredytacji nr AB 934 wydanie nr 13

arrow-chart-svg2016 10 17 pojawił się nowy zakres akredytacji nr AB 934wydanie nr 13

Wszystko oczywiście w oficjalnym źródle na stronie: www.pca.gov.pl

Zmiany dotyczą zmiany kliku zakresów w Środowisku pracy.

Nowy zakres akredytacji nr AB 934 wydanie nr 12

2016 06 24 Uzyskaliśmy nowy zakres akredytacji nr AB 934wydanie nr 12

Nasi Kochani Klienci, z myślą o Was, jak co roku rozszerzamy nasz zakres akredytacji o nowe techniki i badania.

Szczególnie możemy pochwalić się uzyskaniem akredytacji w zakresie:

 

Przedmiot badań:Badane cechy:
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
2,2'- oksydietanol (glikol dwuetylenowy) – frakcja wdychalna
(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego
Kwas azotowy
(z obliczeń)
Hydrazyna
(Metoda spektrofotometryczna)
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
Izopren
Cykloheksyloamina
Akrylan metylu
Akrylan etylu
Akrylan butylu
Akrylan 2- etyloheksylu
(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
Gazy odlotowe
Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem
Metakrylan metylu
Metakrylan butylu
(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Gazy odlotowe
Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego
Tlenek azotu w przeliczeniu na ditlenek azotu
(Metoda spektrofotometryczna)
Ditlenek siarki
(Metoda miareczkowa)
Woda, ściekiWodorowęglany
Twardość niewęglanowa
Chlor związany
(z obliczeń)

Lepsze zakresy pomiarowe oraz łatwe pobieranie próbek – dodaliśmy alternatywne nowe metody analityczne i badawcze.

Wycofaliśmy archaiczne metody w badaniu izocyjanianów, udoskonaliliśmy metodykę wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC.

Wycofaliśmy analizatory elektrochemiczne z badania dwutlenku azotu (NO2) i dwutlenku siarki (SO2) w środowisku pracy. Wdrożyliśmy selektywne metody spektrofotometryczne z granicą wyznaczalności 0,1*NDS pobierane do roztworów.

Zrezygnowaliśmy z badań wyciągów wodnych z odpadów. Nadal badamy komunalne osady ściekowe.

Wcześniejszy zakres (wydanie 11)Obecny zakres (wydanie 12)
Częściowo zmieniono:
Środowisko pracy - powietrze
CO
NO
NO2
SO2
(Metoda elektrochemiczna)
Dodano:
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego
Tlenek azotu
Ditlenek azotu
Ditlenek siarki
(Metoda spektrofotometryczna)
Zostało:
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego
Metanol
(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Dodano:
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
Metanol
(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Zmieniono:
Gazy odlotowe
Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego
Metanol
(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Dodano:
Gazy odlotowe
Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem
Metanol
(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Zostało:
Woda, ścieki
Chlor wolny
Chlor ogólny
(Metoda miareczkowa)
Dodano:
Woda, ścieki
Chlor wolny
Chlor ogólny
(Metoda spektrofotometryczna)
Zostało:
Woda, ścieki
Wapń
(Metoda miareczkowa)
Magnez
(z obliczeń)
Dodano:
Woda, ścieki
Wapń
Magnez
(Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS))
Zmieniono:
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego
Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu
Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu
4,4’-metylenobis(fenyloizocyjanian)
(Metoda spektrofotometryczna)
Zostaje tylko:
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu
Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu
4,4’-metylenobis(fenyloizocyjanian)
(Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV))
Zmieniono:
Odpady (wyciąg wodny)
Nadal wykonujemy badania osadów ściekowych

Zmieniono część zakresów pomiarowych.

Uporządkowano zapisy dla badanych cech w przedmiotach badań dla badań wykonywanych w całości oraz dla próbek dostarczonych.

Nowy zakres akredytacji, nowy przedmiot badań

Mimetypes-x-kde-nsplugin-generated-icon08 stycznia 2016 roku uzyskaliśmy nowy zakres akredytacji AB 934 wydanie 11.

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnym zakresem.

 

Zmiany w nowym wydaniu dotyczą dodania nowego przedmiotu badań:

„Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane na filtry i do rurek z sorbentem”

 

Przedmiot badań:Badane cechy:
Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane na filtry i do rurek z sorbentemAntracen
Benzo(a)antracen
Chryzen
Benzo(b)fluoranten
Benzo(k)fluoranten
Benzo(a)piren
Dibenzo(a,h)antracen
Benzo(g,h,i) perylen
Indeno(1,2,3, -c, d) piren
2-fenoksyetanol

Nowy zakres akredytacji, nowe badane cechy w przedmiotach badań

Categories-applications-science-icon30 września 2015 roku uzyskaliśmy nowy zakres akredytacji AB-934 wydanie 10.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnym zakresem.

 

Dla naszych klientów przygotowaliśmy specjalną ofertę:

Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane na filtry
  ⇒ Frakcja respirabilna krystalicznej krzemionki w powietrzu (kwarc, krystobalit) [mg/próbka]
  ⇒ Krystaliczna krzemionka w pyle (kwarc, krystobalit) [%]

Cena na oznaczenie próbki dostarczonej wynosi 64.00 zł (netto)

UWAGA! minimalna odważka pyłu to 0,6 mg – pozwala na oznaczenie krystalicznej krzemionki na poziomie ok. 1%

Warunki dostarczania: sucho, w oprawce transportowej (tak aby nie filtr nie latał), nie zgniatać, nie zginać.

 

Szczególnie możemy pochwalić się uzyskaniem akredytacji w zakresie:

Przedmiot badań:Badane cechy:
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
Frakcja respirabilna krystalicznej krzemionki w powietrzu (kwarc, krystobalit)
Krystaliczna krzemionka w pyle (kwarc, krystobalit)
Oleje mineralne wysokorafinowane z wyłączeniem cieczy obróbkowych
2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan (bisfenol-A) - frakcja wdychalna
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
Gazy odlotowe
Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobranych na rurki z sorbentem
Anilina
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
Naftalen
Rezorcynol
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
2-fenoksyetanol
Oraz inne

Nowy zakres akredytacji nr AB 934 wydanie nr 7

Apps-system-software-update-icon2014 08 08 Uzyskaliśmy nowy zakres akredytacji nr AB 934wydanie nr 7

Nasi Kochani Klienci, z myślą o Was, jak co roku rozszerzamy nasz zakres akredytacji o nowe techniki i badania.

 

Możemy pochwalić się uzyskaniem akredytacji na oznaczanie:

  • chromu w glebach metodą płomeniowej absporpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS),
  • propan-1-olu w środowisku pracy (metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonową (GC-FID)),
  • propylobenzenu w gazach odlotowych  (metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonową (GC-FID)). 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym zakresem.