Emisja

Kompleksowe badania emisji z zakresu:

 • pyłu i substancji pyłowych, jak metale, fluorki, etc.,
 • gazów spalinowych (tlenek i ditlenek azotu, ditlenek siarki, tlenek węgla, ditlenek węgla),
 • rozpuszczalników (węglowodory alifatyczne do C12, toluen, ksylen, etylobenzen, mezytylen, węglowodory aromatyczne, etoksyetanol, butanol, etc.),
 • innych gazów / oparów (fenol, formaldehyd, aldehyd octowy, cyjanowodór, chlorowodór, fluorowodór, izocyjaniany, etc.),
 • rozpuszczalników chlorowanych (dichlorometan, trichloroeten, tetrachloroeten, tetrachlorek węgla),
 • gazu składowiskowego,
 • LZO.

Dla emisji:

 • z instalacji,
 • składowisk odpadów.

Dodatkowo wykonujemy usługi z zakresu:

 • króćce M64*4,
 • profilowane na kanał okrągły,
 • płaskie na kanał prostokątny,
 • do spawania bez kołnierza,
 • PCW z montażem,
 • montaż w dniu pomiarów,
 • montaż osobno od pomiaru.

Przykłady:

 • badania kontrolne instalacji,
 • badania do określenia emisji substancji do powietrza na potrzeby pozwoleń,
 • badania i pomiary technologiczne do projektowania dopalaczy, filtrów i innych urządzeń.