Modelowanie poziomów hałasu

Przykładowy model na siatce współrzędnych
Przykładowy model na siatce współrzędnych

Modele obliczeniowe do celów prognozowania poziomów dźwięku są zgodne z:

PN-ISO 9613-2:2002. „Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania”

XP S 31-133:2001″Acoustique – Bruit des infrastructures de transports terrestres – Calcul de lattenuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets météorologiques”

Cele prezentacji wyników i analizy:

 • oceny dotrzymania warunków decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 • karty informacyjne do decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach (DOŚU),
 • raporty oddziaływania,
 • prognozowanie – opracowywania przedprojektowe,
 • planowanie ekranów akustycznych,
 • zabezpieczenia przeciwhałasowe,
 • dobór urządzeń z ograniczoną mocą akustyczną(cichobieżnych),
 • analizy po realizacyjne.

Rodzaje hałasu:

 • hałas przemysłowy,
 • hałas drogowy.

Analizy wykonujemy na podstawie:

 • pomiarów mocy akustycznych urządzeń (vide zakres akredytacji laboratorium „OIKOS” sp. z o.o.),
 • informacji o mocach akustycznych podanych przez producentów urządzeń,
 • lub innych informacji.

Przy opracowaniu można użyć zamiast układu współrzędnych podkładu mapowego użyć dowolnego obrazu rastrowego np. przygotowanej mapy do celów projektowych lub zasadniczej.

Rodzaje uwzględnianych źródeł dźwięku:

 • punktowe,
 • kierunkowe,
 • wszechkierunkowe,
 • liniowe,
 • powierzchniowe,
 • kubaturowe.

Model uwzględnia topografię terenu:

 • ekrany akustyczne,
 • budynki,
 • szatę roślinną,
 • rodzaj powierzchni gruntu,
 • model terenu.

Metodyki określania zasięgu hałasu zalecane i proponowane zgodne z Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002r.)