Nowy zakres akredytacji nr AB 934 wydanie nr 12

2016 06 24 Uzyskaliśmy nowy zakres akredytacji nr AB 934wydanie nr 12

Nasi Kochani Klienci, z myślą o Was, jak co roku rozszerzamy nasz zakres akredytacji o nowe techniki i badania.

Szczególnie możemy pochwalić się uzyskaniem akredytacji w zakresie:

 

Przedmiot badań:Badane cechy:
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
2,2'- oksydietanol (glikol dwuetylenowy) – frakcja wdychalna

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego
Kwas azotowy

(z obliczeń)

Hydrazyna

(Metoda spektrofotometryczna)
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
Izopren

Cykloheksyloamina

Akrylan metylu

Akrylan etylu

Akrylan butylu

Akrylan 2- etyloheksylu

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem

Gazy odlotowe

Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem
Metakrylan metylu

Metakrylan butylu

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Gazy odlotowe

Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego
Tlenek azotu w przeliczeniu na ditlenek azotu

(Metoda spektrofotometryczna)

Ditlenek siarki

(Metoda miareczkowa)
Woda, ściekiWodorowęglany

Twardość niewęglanowa

Chlor związany

(z obliczeń)

Lepsze zakresy pomiarowe oraz łatwe pobieranie próbek – dodaliśmy alternatywne nowe metody analityczne i badawcze.

Wycofaliśmy archaiczne metody w badaniu izocyjanianów, udoskonaliliśmy metodykę wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC.

Wycofaliśmy analizatory elektrochemiczne z badania dwutlenku azotu (NO2) i dwutlenku siarki (SO2) w środowisku pracy. Wdrożyliśmy selektywne metody spektrofotometryczne z granicą wyznaczalności 0,1*NDS pobierane do roztworów.

Zrezygnowaliśmy z badań wyciągów wodnych z odpadów. Nadal badamy komunalne osady ściekowe.

Wcześniejszy zakres (wydanie 11)Obecny zakres (wydanie 12)
Częściowo zmieniono:

Środowisko pracy - powietrze

CO

NO

NO2

SO2

(Metoda elektrochemiczna)
Dodano:

Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego

Tlenek azotu

Ditlenek azotu

Ditlenek siarki

(Metoda spektrofotometryczna)
Zostało:

Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego

Metanol

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Dodano:

Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem

Metanol

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Zmieniono:

Gazy odlotowe

Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Metanol

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Dodano:

Gazy odlotowe

Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem

Metanol

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Zostało:

Woda, ścieki

Chlor wolny

Chlor ogólny

(Metoda miareczkowa)
Dodano:

Woda, ścieki

Chlor wolny

Chlor ogólny

(Metoda spektrofotometryczna)
Zostało:

Woda, ścieki

Wapń

(Metoda miareczkowa)

Magnez

(z obliczeń)
Dodano:

Woda, ścieki

Wapń

Magnez

(Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS))
Zmieniono:

Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego

Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu

Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu

4,4’-metylenobis(fenyloizocyjanian)

(Metoda spektrofotometryczna)
Zostaje tylko:

Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu

Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu

4,4’-metylenobis(fenyloizocyjanian)

(Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV))
Zmieniono:

Odpady (wyciąg wodny)
Nadal wykonujemy badania osadów ściekowych

Zmieniono część zakresów pomiarowych.

Uporządkowano zapisy dla badanych cech w przedmiotach badań dla badań wykonywanych w całości oraz dla próbek dostarczonych.