Osady ściekowe

Badania osadów ściekowych na potrzeby oczyszczalni ścieków.

Badania fizykochemiczne.

Badania metodami referencyjnymi reprezentatywnych próbek komunalnych osadów ściekowych.

Przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych na gruntach dawkę osadów dla określonej powierzchni gruntu ustala się oddzielnie dla każdej zbadanej objętości komunalnych osadów ściekowych, na podstawie wyników badań reprezentatywnych próbek komunalnych osadów ściekowych i gruntów.