Cykl badań biegłości – Listopad 2017r.

Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości – IV Kwartał 2017.

Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów.

Zachęcamy do informowania inne Laboratoria.

 

Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na e-mail: szkolenia@oikoslab.pl lub telefonicznie do 27.10.2017r.

Lp.Nazwa badańTerminData zapisuCenaProgram
1Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne
z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN
14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004.
06.11.2017r.27.10.2017r.680,00
Zespół
(Netto)
File-Downloads-icon
2Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu
pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie.
06.11.2017r.27.10.2017r.680,00
Zespół
(Netto)
File-Downloads-icon
3Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny
środowisk cieplnych na stanowiskach pracy wraz ze szkoleniem doskonalącym.
07.11.2017r.27.10.2017r.630,00
Osoba
(Netto)*
File-Downloads-icon
4Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne
z zakresu określenia tempa metabolizmu
i wydatku energetycznego na stanowiskach pracy wraz ze szkoleniem doskonalącym.
07.11.2017r.27.10.2017r.630,00
Osoba
(Netto)*
File-Downloads-icon
5Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania
próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu wraz ze szkoleniem doskonalącym.
08.11.2017r.27.10.2017r.630,00
Osoba
(Netto)*
File-Downloads-icon
6Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów
emisji hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń.
09.11.2017r.27.10.2017r.680,00
Zespół
(Netto)
File-Downloads-icon
7Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne
z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania
ekspozycji zawodowej na hałas.
09.11.2017r.27.10.2017r.680,00
Zespół
(Netto)
File-Downloads-icon

*Każda kolejna osoba dodatkowo 450,00 (Netto)

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe (dotyczy badań biegłości wraz ze szkoleniem doskonalącym),
  • certyfikat uczestnictwa,
  • obiad (dotyczy badań biegłości wraz ze szkoleniem doskonalącym),
  • serwis kawowy.

Prowadzący badania biegłości oraz szkolenia: mgr inż. Andrzej Uzarczyk.

Dokładny harmonogram czasowy zostanie przedstawiony uczestnikom po zebraniu się grup docelowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/badań biegłości lub zaproponowania innego terminu.

Ditlenek azotu – pobieranie na sorbent stały

Z przyjemnością informujemy, że wraz z uzyskaniem nowego zakresu akredytacji możemy Państwu zaproponować nowy sposób pobierania ditlenku azotu na stanowiskach pracy. Dotychczas pobieranie ditlenku azotu było możliwe jedynie w sposób stacjonarny na roztwór pochłaniający. Nowy sposób polega na apiracji badanego powietrza na stanowisku pracy na rurkę z sorbentem.

Rurki do pobierania ditlenku azotu charakteryzują się długim terminem przydatności – 6 miesięcy.

Próbki pobrane na stanowiskach pracy przechowywane w warunkach zapewniających brak dostępu światła oraz wilgoci zachowują trwałość przez 30 dni od daty pobrania.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Aktualizacja – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek

Dnia 07-08-2017r. w plikach do pobrania pojawiła się nowa obowiązująca wersja tabeli:

Środowisko Pracy – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek

Gazy Odlotowe – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek

Pliki do pobrania

Nowy zakres akredytacji nr AB 934 wydanie nr 14

2017 07 27 pojawił się nowy zakres akredytacji nr AB 934wydanie nr 14

Wszystko oczywiście w oficjalnym źródle na stronie: www.pca.gov.pl

 

Nowości w zakresie akredytacji:

 

Przedmiot badań:Badane cechy:
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
Węglan wapnia − frakcja wdychalna

Tlenek magnezu − frakcja wdychalna

Dichlorek cynku

(Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
Parafina stała - frakcja wdychalna

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
Ditlenek azotu

(Metoda spektrofotometryczna)!!! Sorbent stały !!!
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
Dietylobenzen

Octan metylu

Octan izobutylu

Octan izopropylu

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
ŚciekiFluorki

(Metoda potencjometryczna)
ŚciekiPrzewodność elektryczna właściwa

(Metoda konduktometryczna)
ŚciekiŻelazo

(Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS))
Woda, ściekiAzot organiczny

(z obliczeń)
Woda do spożycia przez ludzi

Osady ściekowe
Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

(Pobór)
Gleba i ziemiaPobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

(Pobór)
WodaChlor wolny

(Metoda wizualna)

Zmiany dotyczące nazewnictwa oraz aktualizacja metodyk wycofanych przedstawia poniższa tabela :

Wcześniejszy zakres (wydanie 13)Obecny zakres (wydanie 14)
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Stężenie / zawartość kadmu i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd − frakcja wdychalna

Stężenie / zawartość kadmu i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd − frakcja respirabilna

(Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Stężenie / zawartość kadmu i jego związków – w przeliczeniu na Cd − frakcja wdychalna

Stężenie / zawartość kadmu i jego związków – w przeliczeniu na Cd − frakcja respirabilna

(Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Stężenie / zawartość chromu metalicznego Związki chromu(II) - w przeliczeniu na Cr(II) Związki chromu(III) - w przeliczeniu na Cr(III)

(Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Stężenie / zawartość chromu metalicznego Związki chromu(II) - w przeliczeniu na Cr(II) Związki chromu(III) - w przeliczeniu na Cr(III)

(Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Stężenie / zawartość kwasu siarkowego (VI) mgły

(Metoda nefelometryczna)
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Stężenie / zawartość kwasu siarkowego (VI) mgły

(Metoda nefelometryczna)
Środowisko pracy - pyły

Zawartość krystalicznej krzemionki w pyle (kwarc, krystobalit)

(Metoda spektrofotometryczna w podczerwieni IR w pastylkach KBr)
Środowisko pracy - pyły

Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w pyle – frakcja wdychalna, frakcja respirabilna (kwarc, krystobalit)

(Metoda spektrofotometryczna w podczerwieni IR)
Środowisko pracy - powietrze

Stężenie / zawartość frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki w powietrzu (kwarc, krystobalit)

(Metoda spektrofotometryczna w podczerwieni IR w pastylkach KBr)
Środowisko pracy - powietrze

Stężenie / zawartość krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) - frakcja respirabilna

(Metoda spektrofotometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego

Stężenie / zawartość formaldehydu

(Metoda spektrofotometryczna)
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego

Stężenie / zawartość formaldehydu

(Metoda spektrofotometryczna)
Wody podziemne

Wody powierzchniowe

Ścieki

Osady ściekowe

Pobieranie próbek do badań chemicznych i właściwości fizycznych

(Pobór)
Wody podziemne

Wody powierzchniowe

Ścieki

Osady ściekowe

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

(Pobór)
Woda do spożycia przez ludzi

Pobieranie próbek do badań chemicznych, bakteriologicznych i właściwości fizycznych

(Pobór)
Woda do spożycia przez ludzi

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

(Pobór)
Gleba i ziemia

Zawartość węglowodorów aromatycznych:

- benzen

- etylobenzen

- toluen

- ksylen

- styren

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Gleba i ziemia

Zawartość węglowodorów aromatycznych:

- benzen

- etylobenzen

- toluen

- ksylen

- styren


(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Gazy odlotowe

Strumień objętości gazu ciśnienie dynamiczne

(Metoda spiętrzenia)
Gazy odlotowe

Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych > 10 Pa

(Metoda spiętrzenia)
Gazy odlotowe

Strumień objętości gazu

(Metoda anemometryczna)
Gazy odlotowe

Strumień objętości gazu

(Metoda anemometryczna)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Ditlenek siarki

(Metoda miareczkowa (toronowa?))
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Ditlenek siarki

(Metoda toronowa)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Chlor

(Metoda spektrofotometryczna)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Chlor

(Metoda spektrofotometryczna)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane na filtry

Fluorki

(Metoda elektrochemiczna)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane na filtry

Fluorki

(Metoda elektrochemiczna)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Siarkowodór

(Metoda spektrofotometryczna)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Siarkowodór

(Metoda spektrofotometryczna)

 

Zmieniono część zakresów pomiarowych.

Uporządkowano zapisy dla badanych cech w przedmiotach badań dla badań wykonywanych w całości oraz dla próbek dostarczonych.

Cykl badań biegłości – Wrzesień 2017r.

Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości – III Kwartał 2017.

Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów.

Zachęcamy do informowania inne Laboratoria.

 

Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na e-mail: szkolenia@oikoslab.pl lub telefonicznie do 04.09.2017r.

Lp.Nazwa badańTerminData zapisuCenaProgram
1Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne
z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN
14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004.
11.09.2017r.04.09.2017r.580,00
Osoba
(Netto)*
File-Downloads-icon
2Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu
pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie.
11.09.2017r.04.09.2017r.580,00
Osoba
(Netto)*
File-Downloads-icon
3Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny
środowisk cieplnych na stanowiskach pracy wraz ze szkoleniem doskonalącym.
12.09.2017r04.09.2017r.630,00
Osoba
(Netto)*
File-Downloads-icon
4Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne
z zakresu określenia tempa metabolizmu
i wydatku energetycznego na stanowiskach pracy wraz ze szkoleniem doskonalącym.
12.09.2017r04.09.2017r.630,00
Osoba
(Netto)*
File-Downloads-icon
5Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania
próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu wraz ze szkoleniem doskonalącym.
13.09.2017r.04.09.2017r.630,00
Osoba
(Netto)*
File-Downloads-icon
6Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów
emisji hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń.
14.09.2017r.04.09.2017r.580,00
Osoba
(Netto)*
File-Downloads-icon
7Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne
z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania
ekspozycji zawodowej na hałas.
14.09.2017r.04.09.2017r.580,00
Osoba
(Netto)*
File-Downloads-icon

*Każda kolejna osoba dodatkowo 480,00 (Netto)

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe (dotyczy badań biegłości w dniach 12-13.09.2017r.),
  • certyfikat uczestnictwa,
  • obiad (dotyczy badań biegłości w dniach 12-13.09.2017r.),
  • serwis kawowy.

Prowadzący badania biegłości oraz szkolenia: mgr inż. Andrzej Uzarczyk.

Dokładny harmonogram czasowy zostanie przedstawiony uczestnikom po zebraniu się grup docelowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/badań biegłości lub zaproponowania innego terminu.