Przeglądasz: System jakości

Aktualizacja zakresu akredytacji

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych pojawił się na stronie PCA nowy zakres akredytacji.

Zgodnie z wcześniejszą informacją ograniczyliśmy zakres akredytacji w zakresie czynników pobieranych na roztwory pochłaniające w środowisku pracy:

 • hydrazyna,
 • kwas mrówkowy,
 • cyjanowodór,
 • amoniaku.

W miejsce tych metod pojawiły się nowe z pobieraniem na sorbenty stałe:

 • hydrazyna – PN-Z-04523:2020-12 – pobieranie na filtry – metoda chromatografii cieczowej
 • kwas mrówkowy – IB-135 wydanie nr 1 z dnia 23.02.2022r. – pobieranie na rurkę z sorbentem – metoda chromatografii jonowej,
 • cyjanowodór w przeliczeniu na CN – NIOSH 6017 Method, Issue 1, 15 March 2003 – pobieranie na rurkę z sorbentem – metoda chromatografii jonowej,
 • amoniak – NIOSH 6016 Method, Issue 1, 15 May 1996 – pobieranie na rurkę z sorbentem – metoda chromatografii jonowej.

Rozszerzyliśmy zakres akredytacji o następujące czynniki:

aminy alifatyczne:

 • metyloamina – środowisko pracy, gazy odlotowe – metoda chromatografii jonowej,
 • etyloamina – środowisko pracy, gazy odlotowe – metoda chromatografii jonowej,
 • izopropyloamina – środowisko pracy, gazy odlotowe – metoda chromatografii jonowej,
 • butyloamina – środowisko pracy, gazy odlotowe – metoda chromatografii jonowej,
 • dimetyloamina – środowisko pracy, gazy odlotowe – metoda chromatografii jonowej,
 • dietyloamina – środowisko pracy, gazy odlotowe – metoda chromatografii jonowej,
 • trimetyloamina – środowisko pracy, gazy odlotowe – metoda chromatografii jonowej,
 • trietyloamina – środowisko pracy, gazy odlotowe – metoda chromatografii jonowej.

kwasy organiczne:

 • kwas octowy – środowisko pracy – metoda chromatografii jonowej,
 • propionowy – środowisko pracy – metoda chromatografii jonowej.

substancje organiczne:

 • akrylamid – środowisko pracy – metoda chromatografii cieczowej,
 • eter tert-butyloetylowy – środowisko pracy – metoda chromatografii gazowej,
 • 2-metoksyetanol – środowisko pracy – metoda chromatografii gazowej,
 • 1,1-dichloroetan – środowisko pracy – metoda chromatografii gazowej,
 • 1,2-dichloroetan – środowisko pracy – metoda chromatografii gazowej,
 • propano-1,3-sulton – środowisko pracy – metoda chromatografii gazowej.

metale i ich związki:

 • srebra związki rozpuszczalne – środowisko pracy – metoda MP-AES,
 • baru związki rozpuszczalne – środowisko pracy – metoda MP-AES.

Ponadto, w przypadku pobierania tlenków azotu na stanowisku pracy możemy zaproponować Państwu równoczesne pobieranie obu tlenków na jeden zestaw do tej pory służący do pobierania jedynie tlenku azotu. O więcej szczegółów w tej kwestii prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Aktualizacja przewodnika do pobierania próbek

W dniu dzisiejszym na naszej stronie internetowej pojawi się zaktualizowany przewodnik do pobierania, przechowywania oraz transportu próbek. W ciągu dwu kolejnych miesięcy przewodnik będzie ulegał regularnym zmianom w celu zwrócenia uwagi na ważne aspekty pobierania różnych czynników z związku z powyższym prosimy o sprawdzanie aktualności przewodnika przed każdym pobieraniem próbek.

Badania biegłości na rok 2022

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości na 2022 rok.Od zeszłego roku posiadamy akredytowany przez PCA (PT 010) system zarządzania według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043: 2011.


Zobacz więcej

Zmiany w zakresie akredytacji laboratorium badawczego

Szanowni Państwo,

w związku ze złożonym do PCA wnioskiem o ograniczenie zakresu akredytacji w zakresie oznaczania:

 • 2-aminoetanolu metodą GC-FID (środowisko pracy PN-Z-04311:2003 oraz gazy odlotowe PN-Z-04008-4:1999)
 • kwasu akrylowego metodą GC-FID (gazy odlotowe PN-EN 13649:2005)
 • akrylaldehyd metodą GC-FID (gazy odlotowe PN-EN 13649:2005)

że w najbliższym czasie zaprzestaniemy oznaczeń tymi metodami.

Jednocześnie informujemy, iż posiadamy w zakresie akredytacji alternatywne metody dla ww. czynników:

 • 2-aminoetanol metoda HPLC – OSHA PV2111
 • akrylaldehyd metoda HPLC – IB-81 wydanie nr 6 z dnia 20.10.2020 r.
 • kwas akrylowy metoda HPLC – PN-Z-04460:2014-09

Warunki pobierania oraz rodzaje próbników są dostępne na stronie internetowej https://www.oikoslab.pl/laboratorium/

Nowe wydanie zakresu akredytacji. Nowe metody, zmiany.

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością informujemy, że dnia 17 września 2021r. ukazało się nowe 23 wydanie zakresu akredytacji laboratoriom badawczego Nr AB 934.

W ramach rozszerzenia zakresu akredytacji wdrożyliśmy nowe metody:

Chromatografia cieczowa (HPLC-UV)

 • Aminy: 2-aminoetanol, Dietanoloamina, Etylenodiamina, Dietylenotriamina, Trietylenotetraamina (Środowisko Pracy, Gazy odlotowe) – pomimo przywołania trzech różnych dokumentów odniesienia wszystkie aminy mogą być oznaczane z jednej rurki
 • Hydrochinon (Środowisko Pracy)
 • Kwas akrylowy (Gazy odlotowe) – dłuższy termin trwałości próbki

Spektrometria emisyjna z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)

 • Chrom metaliczny, związku chromu (II) – w przeliczeniu na Cr(II), związki chromu (III) w przeliczeniu na Cr(III) (Środowisko Pracy)
 • Cyrkon i jego związki w przeliczeniu na Zr (Środowisko Pracy)
 • Tytan i jego związki – w przeliczeniu na Ti (Środowisko Pracy)
 • Molibden i jego związki w przeliczeniu na Mo (Środowisko Pracy)
 • Antymon i jego związki nieorganiczne z wyjątkiem stibanu – w przeliczeniu na Sb (Środowisko Pracy)
 • Wolfram – frakcja wdychalna (Środowisko Pracy)
 • Wolframu związki nierozpuszczalne – w przeliczeniu na W (Środowisko Pracy)
 • Żelazo (Woda)
 • Mangan (Woda)

Chromatografii gazowa (GC)

 • Octan izopentylu (Środowisko Pracy)
 • Propan – próbki pobierane do worków (Środowisko Pracy)
 • Butan – próbki pobierane do worków (Środowisko Pracy)
 • Suma węglowodorów aromatycznych (Gazy odlotowe)
 • Suma węglowodorów alifatycznych (Gazy odlotowe)

Chromatografia jonowa (IC)

 • Kwas siarkowy (Gazy odlotowe)

Pobieranie próbek

 • Gleba – pobieranie próbek zgodnie z normą PN ISO 10381-4:2007

W części metod uaktualniliśmy zakresy ich zakresy pomiarowe:

Spełnienie wymagań pobierania dla frakcji wdychalnej

 • Glicerol – frakcja wdychalna (Środowisko Pracy)
 • 2,2′-oksydietanol (glikol dwuetylenowy) – frakcja wdychalna (Środowisko Pracy)
 • Parafina – frakcja wdychalna (Środowisko Pracy)

Obniżenie zakresu pomiarowego

 • Fluorowodór (Środowisko Pracy)
 • Fluorki w przeliczeniu na F (Środowisko Pracy)
 • Kwas azotowy (Środowisko Pracy)

Uaktualnienie dokumentu odniesienia

 • Hałas ultradźwiękowy (PN-Z-01339:2020-12)

Wszystkie szczegóły dotyczące zmian znajdziecie Państwo w aktualnym zakresie akredytacji laboratorium badawczego numer AB934 znajdującego się na stronie Polskiego Centrum Akredytacji, natomiast wszystkie zmiany i aktualności dotyczące pobierania próbek zostały zawarte w aktualnych wydaniach przewodników sposobu poboru i transportu próbek podzlecanych do analizy.