Przeglądasz: System jakości

Nowy zakres akredytacji PT 010

Z przyjemnością informujemy, iż Ośrodek OIKOS jest już po audicie akredytacyjnym
przeprowadzonym przez PCA.


Uzyskaliśmy pozytywną ocenę naszej działalności w obszarze organizacji badań biegłości.

Z dniem 25.01.2021r. na stronie PCA pojawił się nasz zakres akredytacji, nr akredytacji PT 010

Programy objęte akredytacją PCA:

– Hałas. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas

– Hałas w środowisku. Pomiary hałasu pochodzącego z instalacji lub urządzeń

– Badania biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

– Ocena komfortu termicznego z zastosowaniem wskaźnika PMV, ocena obciążenia termicznego w oparciu o wskaźnik WBGT

Planujemy rozpoczęcie I rundy badań biegłości na początku marca. W związku z tym na naszej stronie internetowej zamieścimy harmonogram badań biegłości.

Wstępny audit – badania biegłości

Informujemy, iż zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku akredytacji organizacji badań biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 – jesteśmy po audicie wstępnym PCA!

O terminie auditu akredytacyjnego i jego wynikach poinformujemy wkrótce!!!

Zawieszone od 16 lipca br. do odwołania wykonywanie badań metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną(ETAAS)

Laboratorium Badań Środowiskowych Ośrodka OIKOS informuje, iż z powodu awarii wyposażenia zostaje zawieszone od 16 lipca br. do odwołania wykonywanie następujących badań metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną(ETAAS):

Przedmiot badań/wyróbRodzaj działalności/badane cechy/metodaDokumenty odniesienia
Środowisko pracy
-powietrze
-próbki powietrza pobrane na filtry
Stężenie / zawartość cyny i jej związków nieorganicznych,z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn -frakcja wdychalna
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
PN-Z-04488:2017-10
IB-121
wydanie nr 1 z dnia 26.01.2018 r.
Środowisko pracy
-powietrze
-próbki powietrza pobrane na filtry
Stężenie / zawartość kobaltu i jego związków nieorganicznych
– w przeliczeniu na Co
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
PN-Z-04454:2014-08
Środowisko pracy
-powietrze
-próbki powietrza pobrane na filtry
Stężenie / zawartość:
- tritlenku glinu -w przeliczeniu na Al,
- wodorotlenku glinu -w przeliczeniu na Al,
-glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego):
–frakcja wdychalna
–frakcja respirabilna
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 4(54), s. 69-78.
Środowisko pracy
-powietrze
-próbki powietrza pobrane na filtry
Stężenie / zawartość kadmu i jego związków
-w przeliczeniu na Cd
–frakcja wdychalna
–frakcja respirabilna
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 4(54), s. 69-78
Woda, ściekiStężenie glinu
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
PN-EN ISO 15586:2005
ŚciekiStężenie metali:
Zakres:
-nikiel
-chrom
-żelazo
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
PN-EN ISO 15586:2005
WodaStężenie metali:
Zakres:
-miedź
-żelazo
-mangan
-ołów
-nikiel
-kadm
-srebro
-chrom
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
PN-EN ISO 15586:2005

Aktualizacja – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek

Dnia 07-08-2017r. w plikach do pobrania pojawiła się nowa obowiązująca wersja tabeli:

Środowisko Pracy – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek

Gazy Odlotowe – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek

Pliki do pobrania

Nowy zakres akredytacji nr AB 934 wydanie nr 14

2017 07 27 pojawił się nowy zakres akredytacji nr AB 934wydanie nr 14

Wszystko oczywiście w oficjalnym źródle na stronie: www.pca.gov.pl

 

Nowości w zakresie akredytacji:

 

Przedmiot badań:Badane cechy:
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
Węglan wapnia − frakcja wdychalna

Tlenek magnezu − frakcja wdychalna

Dichlorek cynku

(Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
Parafina stała - frakcja wdychalna

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
Ditlenek azotu

(Metoda spektrofotometryczna)!!! Sorbent stały !!!
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
Dietylobenzen

Octan metylu

Octan izobutylu

Octan izopropylu

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
ŚciekiFluorki

(Metoda potencjometryczna)
ŚciekiPrzewodność elektryczna właściwa

(Metoda konduktometryczna)
ŚciekiŻelazo

(Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS))
Woda, ściekiAzot organiczny

(z obliczeń)
Woda do spożycia przez ludzi

Osady ściekowe
Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

(Pobór)
Gleba i ziemiaPobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

(Pobór)
WodaChlor wolny

(Metoda wizualna)

Zmiany dotyczące nazewnictwa oraz aktualizacja metodyk wycofanych przedstawia poniższa tabela :

Wcześniejszy zakres (wydanie 13)Obecny zakres (wydanie 14)
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Stężenie / zawartość kadmu i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd − frakcja wdychalna

Stężenie / zawartość kadmu i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd − frakcja respirabilna

(Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Stężenie / zawartość kadmu i jego związków – w przeliczeniu na Cd − frakcja wdychalna

Stężenie / zawartość kadmu i jego związków – w przeliczeniu na Cd − frakcja respirabilna

(Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Stężenie / zawartość chromu metalicznego Związki chromu(II) - w przeliczeniu na Cr(II) Związki chromu(III) - w przeliczeniu na Cr(III)

(Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Stężenie / zawartość chromu metalicznego Związki chromu(II) - w przeliczeniu na Cr(II) Związki chromu(III) - w przeliczeniu na Cr(III)

(Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Stężenie / zawartość kwasu siarkowego (VI) mgły

(Metoda nefelometryczna)
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Stężenie / zawartość kwasu siarkowego (VI) mgły

(Metoda nefelometryczna)
Środowisko pracy - pyły

Zawartość krystalicznej krzemionki w pyle (kwarc, krystobalit)

(Metoda spektrofotometryczna w podczerwieni IR w pastylkach KBr)
Środowisko pracy - pyły

Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w pyle – frakcja wdychalna, frakcja respirabilna (kwarc, krystobalit)

(Metoda spektrofotometryczna w podczerwieni IR)
Środowisko pracy - powietrze

Stężenie / zawartość frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki w powietrzu (kwarc, krystobalit)

(Metoda spektrofotometryczna w podczerwieni IR w pastylkach KBr)
Środowisko pracy - powietrze

Stężenie / zawartość krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) - frakcja respirabilna

(Metoda spektrofotometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego

Stężenie / zawartość formaldehydu

(Metoda spektrofotometryczna)
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego

Stężenie / zawartość formaldehydu

(Metoda spektrofotometryczna)
Wody podziemne

Wody powierzchniowe

Ścieki

Osady ściekowe

Pobieranie próbek do badań chemicznych i właściwości fizycznych

(Pobór)
Wody podziemne

Wody powierzchniowe

Ścieki

Osady ściekowe

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

(Pobór)
Woda do spożycia przez ludzi

Pobieranie próbek do badań chemicznych, bakteriologicznych i właściwości fizycznych

(Pobór)
Woda do spożycia przez ludzi

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

(Pobór)
Gleba i ziemia

Zawartość węglowodorów aromatycznych:

- benzen

- etylobenzen

- toluen

- ksylen

- styren

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Gleba i ziemia

Zawartość węglowodorów aromatycznych:

- benzen

- etylobenzen

- toluen

- ksylen

- styren


(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Gazy odlotowe

Strumień objętości gazu ciśnienie dynamiczne

(Metoda spiętrzenia)
Gazy odlotowe

Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych > 10 Pa

(Metoda spiętrzenia)
Gazy odlotowe

Strumień objętości gazu

(Metoda anemometryczna)
Gazy odlotowe

Strumień objętości gazu

(Metoda anemometryczna)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Ditlenek siarki

(Metoda miareczkowa (toronowa?))
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Ditlenek siarki

(Metoda toronowa)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Chlor

(Metoda spektrofotometryczna)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Chlor

(Metoda spektrofotometryczna)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane na filtry

Fluorki

(Metoda elektrochemiczna)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane na filtry

Fluorki

(Metoda elektrochemiczna)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Siarkowodór

(Metoda spektrofotometryczna)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Siarkowodór

(Metoda spektrofotometryczna)

 

Zmieniono część zakresów pomiarowych.

Uporządkowano zapisy dla badanych cech w przedmiotach badań dla badań wykonywanych w całości oraz dla próbek dostarczonych.