Informacja o zmianach w Zakresie Akredytacji

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że jesteśmy po pozytywnej ocenie Polskiego Centrum Akredytacji i już niebawem nasz Zakres Akredytacji rozszerzy się o kolejne czynniki.

Powiększamy Zakres Akredytacji o:

Środowisko pracy – powietrze / próbki powietrza pobrana na filtry:

 • Czerwień zasadowa 9.
 • Diizocyjanian 2,2`-metylenodifenylu (2,2’-MDI).
 • Diizocyjanian 2,4`-metylenodifenylu (2,4’-MDI).
 • Izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu (izocyjanian izoforonu).
 • 4,4’-diizocyjanian dicykloheksylometanu (HMDI).
 • Diizocyjanianu toluenodiylu – mieszanina izomerów 2,4- i 2,6.
 • Diizocyjanianu metylenodifenylu – mieszanina izomerów.
 • 1,5-diizocyjanianu naftalenu.
 • Izocyjanianu cykloheksylu.
 • Wodorek litu – frakcja wdychalna.
 • Nikiel, metal w przeliczeniu na Ni.
 • Związki niklu w przeliczeniu na Ni – frakcja wdychalna.
 • Związki niklu w przeliczeniu na Ni – frakcja respirabilna.
 • Ołów i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Pb – frakcja wdychalna.

Środowisko pracy – powietrze / próbki powietrza pobrana na filtry i rurki z sorbentem:

 • Propano-1,2-diol – pary i frakcja wdychalna.

Środowisko pracy – powietrze / próbki powietrza pobrana na rurki z sorbentem oraz Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobranych na rurki z sorbentem:

 • Butan-2-ol.

Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobranych na filtry:

 • Diizocyjanian 2,2`-metylenodifenylu.
 • Diizocyjanian 2,4`-metylenodifenylu.
 • 1,5-diizocyjanian naftalenu.
 • Izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu.
 • 4,4’-diizocyjanian dicykloheksylometanu.
 • Izocyjanian cykloheksylu.

Pomiary hałasu pochodzącego od urządzeń wyposażenia technicznego przenikającego do pomieszczeń:

 • Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej metodami: PN-EN ISO 10052:2007 oraz PN-EN ISO 10052:2021-12.

Ograniczamy Zakres Akredytacji o:

Środowisko pracy – powietrze / próbki powietrza pobrana na rurki z sorbentem:

 • Ftalan benzylu butylu.
 • Dietylobenzenu – mieszanina izomerów.

Pobieranie wód powierzchniowych

Oznaczanie żelaza i manganu w wodzie