O nas

Ośrodek OIKOS jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w 1988 roku.

Ośrodek OIKOS jest firmą badawczo-konsultingowo-inżynieryjną, specjalizującą się w dziedzinie ochrony pracy oraz inżynierii i ochrony środowiska naturalnego.

Zakres działania Ośrodka OIKOS obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, badaniami stanowisk pracy i komponentów środowiska, badaniami technologicznymi oraz inżynierią ochrony środowiska.

Ośrodek OIKOS zrealizował kilkanaście tysięcy opracowań dla ponad tysiąca partnerów.

2/3 Klientów systematycznie i od wielu lat zleca różnorodne zadania, co świadczy o dobrej jakości pracy Ośrodka.

Podstawą działalności Ośrodka OIKOS jest Laboratorium Badań Środowiskowych, które posiada wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025 oraz akredytację Polskiego Centrum Akredytacji numer: AB 934.

Od roku 1995 Ośrodek OIKOS jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB (nr rejestru 283), będącego Członkiem w Europejskiej Organizacji ds. Badań EUROLAB.

Atutem firmy jest własny budynek, w którym działają laboratorium (pracownie analityczne 220 m2), biura (180 m2), sala wykładowa (40 m2) i zaplecze techniczne (20 m2).

Obszarem działania Ośrodka OIKOS jest Rzeczpospolita Polska, aczkolwiek znakomitą większość prac zrealizowano na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii OIKOS świadczy swoje usługi na rzecz:

 • przedsiębiorstw przemysłowych,
 • biur projektowych, konsultingowych, firm zarządzających,
 • ośrodków naukowo-badawczych,
 • organów administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucji samorządowych i pozarządowych, które mogą liczyć na bardzo niskie ceny, do bezpłatnych badań włącznie,
 • firm budowlanych (badania odbiorcze pomieszczeń).

Wśród kadry stałych pracowników Ośrodka wyróżnić można znakomitych specjalistów:

 • Biegły wojewody w zakresie wykonania ocen oddziaływania na środowisko,
 • Auditor i ekspert techniczny PCBC,
 • Specjalista posiadający uprawnienia do pomiarów emisji pyłu metodą grawimetryczną,
 • Rzeczoznawca w zakresie ochrony środowiska akredytowany przez PARP (fundusze pomocowe),
 • Rzeczoznawca w zakresie BHP akredytowany przez PARP.

Oprócz wymienionej kadry specjalistów, Ośrodek OIKOS współpracuje z doświadczonymi fachowcami reprezentującymi wysoki poziom kompetencji w dziedzinie nauki, techniki, prawa, administracji i finansów, którzy posiadają stosowne tytuły naukowe, uprawnienia zawodowe i legitymują się poważnym i udokumentowanym dorobkiem.

Pracownicy Ośrodka OIKOS systematyczne podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez kompetentnych organizatorów (np. CE2, LCDS, IMP Łódź, PCA), a także w szkoleniach wewnętrznych firmy.

Publikacje, prezentacje, prelekcje, informacje:

 • 25.10.2016 r. Historia pewnego NDS-u. Benzyna ekstrakcyjna i benzyna do lakierów.
 • 25.10.2016 r. Wolna krzemionka, krystaliczna krzemionka, wolna (krystaliczna) krzemionka, wolna krystaliczna krzemionka (wkk), kwarc, krystobalit, krzemionka krystaliczna: kwarc i krystobalit – frakcja respirabilna. O co chodzi?
 • Przegląd Komunalny, 5 (2006), str. 44, „Popioły lotne w oczyszczalni ścieków komunalnych”.
 • XXIV Sympozjum Naukowe nt. Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych, Uniwersytet Śląski, Katowice-Szczyrk 2000: Metoda oznaczania merkaptanów w powietrzu atmosferycznym z wykorzystaniem chromatografii gazowej z detektorem FID. Determination of mecaptans in air.
 • Sympozjum Związki Organiczne w Środowisku i Metody Ich Oznaczania, Jachranka, 2000: Metoda oznaczania dwusiarczku dwumetylu w powietrzu z wykorzystaniem chromatografii gazowej z detektorem FID.
 • Sympozjum Związki Organiczne w Środowisku i Metody Ich Oznaczania, Jachranka, 1999: Emisja zanieczyszczeń z pirolizy garbowanych skór.
 • Sympozjum Związki Organiczne w Środowisku i Metody Ich Oznaczania, Jachranka, 1999: Emisja zanieczyszczeń z pirolizy odpadów polakierniczych.
 • Sympozjum Związki Organiczne w Środowisku i Metody Ich Oznaczania, Jachranka, 1999: Emisja zanieczyszczeń z retorty do wypalania węgla drzewnego.
 • Sympozjum Związki Organiczne w Środowisku i Metody Ich Oznaczania, Jachranka, 1999: Badania stężeń merkaptanów w powietrzu w rejonie oczyszczalni ścieków.
 • Sympozjum Związki Organiczne w Środowisku i Metody Ich Oznaczania, Jachranka, 1999: Emisja gazów złowonnych z destruktorów odpadów zwierzęcych.
 • Sympozjum Związki Organiczne w Środowisku i Metody Ich Oznaczania, Jachranka, 1998: Epizod badań stężeń komunikacyjnych (dojazd do giełdy samochodowej).
 • Sympozjum Związki Organiczne w Środowisku i Metody Ich Oznaczania, Jachranka, 1997: „Wykorzystanie chromatografii gazowej z detektorem masowym ( GC-MS ) do identyfikacji zanieczyszczeń wód i ścieków”.
 • Sympozjum Związki Organiczne w Środowisku i Metody Ich Oznaczania, Jachranka, 1996: „Badania chemiczne wód i odpadów ze stawu, w którym składowany jest odpad pokoksowniczy”.
 • Konferencja EKO-OPOLE’96, Kędzierzyn-Koźle, 1996: „Emisja gazów złowonnych z destrukcji odpadów zwierzęcych ( wielosiarczki organiczne )”.
 • Sympozjum Zagrożenia Zdrowotne w Środowisku Pracy, Gdynia, 1998: „Występowanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (wwa) na stanowiskach pracy zalewaczy żeliwa w odlewniach”.
 • Sympozjum Zagrożenia Zdrowotne w Środowisku Pracy, Gdynia, 1998: „Zastosowanie mineralizacji mikrofalowej w badaniach mgły kwasu siarkowego w powietrzu”.
 • Sympozjum Zagrożenia Zdrowotne w Środowisku Pracy, Łódź, 1997: „Klej CYJANOPAN – nie zawsze bezpieczny”.
 • Sympozjum Zagrożenia Zdrowotne w Środowisku Pracy, Łódź, 1997: „Propozycja oceny narażenia na czynniki szkodliwe występujące w parach etylin i dogodnych do celu technik chromatograficznych”.
 • Sympozjum Zagrożenia Zdrowotne w Środowisku Pracy, Łódź, 1996: „Badania narażenia zawodowego palaczy kotłowni węglowych na tlenki azotu ( i tlenek węgla )”.
 • Sympozjum Zagrożenia Zdrowotne w Środowisku Pracy, Wrocław, 1995: „Narażenie palaczy w małych kotłowniach z kotłami o stałym ruszcie na tlenki azotu”, „Narażenie palaczy i pomocników w kotłowniach z mechaniczną obsługą palenisk na tlenki azotu”.
 • Sympozjum Zagrożenia Zdrowotne w Środowisku Pracy, Łódź, 1994: „Narażenie pracowników zatrudnionych przy przeładunkach i dystrybucji paliw napędowych (w szczególności etylin )”.

Zapraszamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu z naszym Ośrodkiem.