Czynniki chemiczne

Wykonujemy kompleksowe badania czynników chemicznych. Pomiary stężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy:

  • opary rozpuszczalników – lakiernie, drukarnie, garbarnie, produkcja obuwia,
  • opary paliw, w tym benzen; bazy paliwowe, stacje paliw, LPG
  • dymy i gazy – spawanie, lutowanie,
  • opary i aerozole – galwanizernie,
  • pyły i gazy – kotłownie,
  • mgła olejowa,
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – produkcja gumy / rozkładanie masy asfaltowej,
  • sterylizacja – tlenek etylenu / aldehyd glutarowy / formaldehyd,
  • włókna azbestowe i mineralne,
  • pyły przemysłowe.