Identyfikacje

Przeprowadzamy identyfikacje substancji chemicznych o nieznanym składzie i pochodzeniu. Metodami chromatograficznymi, spektrofotometrycznymi oraz przez charakterystyczne reakcje. Próbki pochodzące w z powietrza, wody, pyłów, środowiska.

Analizę można zrobić dla każdego płynu (ciecz, gaz), można również wyodrębnić przez odpowiednie wyekstrahowanie z ciała stałego.

Dla zainteresowanych możemy wykonać identyfikację substancji:

  • jakościowej (sprawdzenie składu chemicznego substancji),
  • ilościowej (ilość danego związku w badanej substancji).

Badanie identyfikacyjne można zrobić z próbki dostarczonej do laboratorium lub pobranej przez naszego specjalistę.