Konspekty

Konspekty badań biegłości:

PT-DRA Badania biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym.


F 02 PO 18 Wyd 05 PT DR 01 Wer 07 Konspekt Drgania

PT-MA Ocena komfortu termicznego z zastosowaniem wskaźnika PMV, ocena obciążenia termicznego w oparciu o wskaźnik WBGT.


F 02 PO 18 Wyd 05 PT M 01 Wer 07 Konspekt Mikroklimat

PT-HA Hałas. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas.


F 02 PO 18 Wyd 05 PT H 01 Wer 07 Konspekt Hałas

PT-EHA Hałas w środowisku. Pomiary hałasu pochodzącego z instalacji lub urządzeń.


F 02 PO 18 Wyd 05 PT EH 01 Wer 08 Konspekt Emisja Hałasu

PT-OSA Pomiar natężenia oświetlenia. Oświetlenie miejsc pracy.


F 02 PO 18 Wyd 05 PT-OS-01 Wer 08 Konspekt Oświetlenie

PT-PA Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu.


F 02 PO 18 Wyd 05 PT P 01 Wer 08 Konspekt Pyły

PT GA Oznaczania stężenia tlenku węgla w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie.


F 02 PO 18 Wyd 04 PT G 01 Wer 08 Konspekt Gazy

PT-ORGA Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na substancje organiczne – toluenu.


F 02 PO 18 Wyd 04 PT ORG 01 Wer 03 Konspek Organika

PT-HUA Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowy.


F 02 PO 18 Wyd 05 PT H 01 Wer 03 Konspekt Hałas Ultradźwiekowy

A – Program objęty akredytacją PT 010.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl w wykazie organizatorów badań biegłości akredytowanych w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17043:2011.