Pomieszczenia

Akredytowane badania pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Po zakończeniu robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej, powinny być wykonane badania pozostałości substancji w powietrzu, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231). Próby pobierane są w ciągu ok. 24 godzin przy pomocy automatycznych poborników. Standardowo badamy pozostałości oparów rozpuszczalników, formaldehyd (jeśli użyto płyt OSB / paździerzowych), akrylonitryl (jeśli użyto wykładzin typu tarket). Możemy wykonać badania materiałów, np. impregnowanego drewna lub lepikowego kleju do parkietu, użytych w przeszłości , kiedy stosowanie substancji bardzo niebezpiecznych nie było zabronione, jak w przykładzie poniżej: W ekstrakcie z drewna parkietowego stwierdzono obecność węglowodorów aromatycznych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, jak np. benzo/a/piren. Ten ostatni jest rakotwórczy dla człowieka.

Chromatogram Do Pomieszczenia
Chromatogram z danego badania