Informacja dla Kontrahentów: Zmiana dla wartości NDS spalin emitowanych z silników Diesla

Informacja o zmianach w przepisach prawa, przybliżenie zagadnienia, możliwości pobierania próbek oraz oznaczenia badanej cechy, dodatkowe zalecenia dotyczące badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Do dnia 20 lutego 2023 r. wartość NDS spalin silnika Diesla – frakcji respirabilnej wynosi 0,5 mg/m3:

Spaliny silnika Diesla – frakcja respirabilna.

Od dnia 21 lutego 2023r. zacznie obowiązywać nowy1)2) NDS spalin emitowanych z silników Diesla – mierzony jako węgiel elementarny 0,05 mg/m3:

Spaliny emitowane z silników Diesla – mierzone jako węgiel elementarny.

Nowe określenie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń wymaga nowej metody pomiaru, zupełnie odmiennej od dotychczas akceptowanej. Dotychczasowa metoda pomiaru – jako frakcja respirabilna pyłu, przestaje mieć zastosowanie.

Nasze laboratorium nie posiada akredytacji nowej metody badania spalin Diesla – jako węgiel elementarny, na chwilę obecną nie posiadamy oraz nie zakupujemy urządzenia do tej metody.

Możliwe jest akredytowane pobieranie próbek powietrzaA do oceny narażenia zawodowego na stanowiskach pracy wykonane przez nasze laboratorium OIKOS na filtr kwarcowy umieszczony w kasecie i wykonanie analiz u akredytowanego podwykonawcy badań, oraz podanie akredytowanego wyniku dla obliczenia akredytowanego wskaźnika narażeniaA, który może być przeznaczony i wykorzystywany do oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie4).

Zmiany nie stanowią żadnej przeszkody we współpracy z Państwa przedsiębiorstwami.

Mając na uwadze wytyczne3) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Instytutu Medycyny Pracy do pomiarów na stanowiskach pracy w narażeniu na spaliny silników Diesla, Laboratorium OIKOS zaleca oraz oferuje kompleksowe badania czynników chemicznych w środowisku pracy metodami akredytowanymi:

  • tlenek węgla (COA),
  • tlenek azotu (NOA),
  • ditlenek azotu (NO2A),
  • formaldehydA,
  • WWA (suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczości 9 rakotwórczych WWAA).

Spośród tych czynników chemicznych, WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz formaldehyd są substancjami rakotwórczymi w środowisku pracy.

Numer Zakresu akredytacjiA: AB 934.
NDS2): Lp. 503 Tlenek węgla CAS: 630-08-0 NDS: 23 mg/m3 NDSCh: 117 mg/m3.
Numer Zakresu akredytacjiA: AB 934.
NDS2): Lp. 498 Tlenek azotu CAS: 10102-43-9 NDS: 2,5 mg/m3.
NDS2): Lp. 195 Ditlenek azotu CAS: 10102-44-0 NDS: 0,7 mg/m3 NDSCh: 1,5 mg/m3.
Numer Zakresu akredytacjiA: AB 934.
NDS2): Lp. 248 Formaldehyd CAS: 50-00-0 NDS: 0,37 mg/m3 NDSCh: 0,74 mg/m3 (skóra).
Numer Zakresu akredytacjiA: AB 934.
NDS2): 503 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – jako suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczości 9 rakotwórczych WWA CAS: – NDS: 0,002 mg/m3 (skóra).

Należy zaznaczyć, że metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) badania formaldehydu, pozwala na równoczesne oznaczenie akroleiny (akrylaldehydu), która może występować w spalinach silnikowych.

1)Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2021 poz. 325).

2)Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz.U. 2018 poz. 1286).

3)M. Pośniak, I. Makhniashvili, E. Kozieł, J. Kowalska, Spaliny silników Diesla – zagrożenie dla zdrowia pracowników, Bezpieczeństwo Pracy, 9/2001;
M. Pośniak, Spaliny silników Diesla – zasady i metody oceny narażenia zawodowego, Medycyna Pracy, 2003, 54 (4);
M. Ono-Ogasawara, T. J. Smith, Review Article. Diesel Exhaust Particles in the Work Environment and their Analysis, Industrial Health, 2004, 42;
S. Czerczak, W. Szymczak, G. Lebrecht, W. Hanke, Spaliny silnika Diesla Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2005, nr 3(45);
Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych. Red. Czerczak S.; Lebrecht G., Czerczak S., Hanke W., Szymczak W. Spaliny silnika Diesla. Łódź, IMP 1997
Monografia: Spaliny silnika Diesla – frakcja respirabilna, CIOP-PIB, Warszawa 2010;
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2020, nr 4(106), s. 143–162.

4)Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).

AStatus akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl, numer naszej akredytacji AB 934 dla laboratoriów badawczych akredytowanych w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w dniach


od 30 (czwartek) do 31 (piątek) maja 2024 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.Przypominamy aby przy dostarczaniu próbek zwrócić uwagę na:

wysyłka próbek powinna odbywać się zgodnie z warunkami transportu i przechowywania próbek,
uwzględnienie trwałości próbki od daty pobrania do daty przygotowania do badania przez Laboratorium OIKOS,
próbki krótkotrwałe wymagają indywidualnych ustaleń przed dostarczeniem ich do Laboratorium OIKOS.Przypominamy aby przy zamawianiu próbników zwrócić uwagę na:


zamówienia złożone po godzinie 10:00, będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym,
nie realizujemy wysyłek paczek z próbnikami w piątki oraz dni poprzedzające inne dni wolne od pracy.