Audyt środowiska pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  • audity środowiska pracy w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645),
  • ocena ryzyka zawodowego, ocena wydatku energetycznego,
  • pomiary i opracowanie: mapy akustyczne pomieszczeń przemysłowych,
  • ekspertyzy w zakresie poprawy warunków pracy – analiza procesów i preparatów, dobór urządzeń, wycofywanie / zastępowanie szkodliwych preparatów,
  • kompleksowe wykonywanie zadań komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
  • nadzór nad terminami realizacji obowiązków w zakresie BHP,
  • szkolenia,
  • nadzór nad kartami charakterystyki,
  • pomiary i ocena zagrożenia wybuchem i opinie p-poż.