Nowy zakres akredytacji nr AB 934 wydanie nr 14

2017 07 27 pojawił się nowy zakres akredytacji nr AB 934wydanie nr 14

Wszystko oczywiście w oficjalnym źródle na stronie: www.pca.gov.pl

 

Nowości w zakresie akredytacji:

 

Przedmiot badań:Badane cechy:
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
Węglan wapnia − frakcja wdychalna
Tlenek magnezu − frakcja wdychalna
Dichlorek cynku
(Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS))
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
Parafina stała - frakcja wdychalna
(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
Ditlenek azotu
(Metoda spektrofotometryczna)

!!! Sorbent stały !!!
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
Dietylobenzen
Octan metylu
Octan izobutylu
Octan izopropylu
(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
ŚciekiFluorki
(Metoda potencjometryczna)
ŚciekiPrzewodność elektryczna właściwa
(Metoda konduktometryczna)
ŚciekiŻelazo
(Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS))
Woda, ściekiAzot organiczny
(z obliczeń)
Woda do spożycia przez ludzi
Osady ściekowe
Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych
(Pobór)
Gleba i ziemiaPobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych
(Pobór)
WodaChlor wolny
(Metoda wizualna)

Zmiany dotyczące nazewnictwa oraz aktualizacja metodyk wycofanych przedstawia poniższa tabela :

Wcześniejszy zakres (wydanie 13)Obecny zakres (wydanie 14)
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
Stężenie / zawartość kadmu i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd − frakcja wdychalna
Stężenie / zawartość kadmu i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd − frakcja respirabilna
(Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS))
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
Stężenie / zawartość kadmu i jego związków – w przeliczeniu na Cd − frakcja wdychalna
Stężenie / zawartość kadmu i jego związków – w przeliczeniu na Cd − frakcja respirabilna
(Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS))
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
Stężenie / zawartość chromu metalicznego Związki chromu(II) - w przeliczeniu na Cr(II) Związki chromu(III) - w przeliczeniu na Cr(III)
(Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS))
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
Stężenie / zawartość chromu metalicznego Związki chromu(II) - w przeliczeniu na Cr(II) Związki chromu(III) - w przeliczeniu na Cr(III)
(Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS))
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
Stężenie / zawartość kwasu siarkowego (VI) mgły
(Metoda nefelometryczna)
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
Stężenie / zawartość kwasu siarkowego (VI) mgły
(Metoda nefelometryczna)
Środowisko pracy - pyły
Zawartość krystalicznej krzemionki w pyle (kwarc, krystobalit)
(Metoda spektrofotometryczna w podczerwieni IR w pastylkach KBr)
Środowisko pracy - pyły
Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w pyle – frakcja wdychalna, frakcja respirabilna (kwarc, krystobalit)
(Metoda spektrofotometryczna w podczerwieni IR)
Środowisko pracy - powietrze
Stężenie / zawartość frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki w powietrzu (kwarc, krystobalit)
(Metoda spektrofotometryczna w podczerwieni IR w pastylkach KBr)
Środowisko pracy - powietrze
Stężenie / zawartość krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) - frakcja respirabilna
(Metoda spektrofotometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR))
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego
Stężenie / zawartość formaldehydu
(Metoda spektrofotometryczna)
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego
Stężenie / zawartość formaldehydu
(Metoda spektrofotometryczna)
Wody podziemne
Wody powierzchniowe
Ścieki
Osady ściekowe
Pobieranie próbek do badań chemicznych i właściwości fizycznych
(Pobór)
Wody podziemne
Wody powierzchniowe
Ścieki
Osady ściekowe
Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych
(Pobór)
Woda do spożycia przez ludzi
Pobieranie próbek do badań chemicznych, bakteriologicznych i właściwości fizycznych
(Pobór)
Woda do spożycia przez ludzi
Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych
(Pobór)
Gleba i ziemia
Zawartość węglowodorów aromatycznych:
- benzen
- etylobenzen
- toluen
- ksylen
- styren
(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Gleba i ziemia
Zawartość węglowodorów aromatycznych:
- benzen
- etylobenzen
- toluen
- ksylen
- styren

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Gazy odlotowe
Strumień objętości gazu ciśnienie dynamiczne
(Metoda spiętrzenia)
Gazy odlotowe
Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych > 10 Pa
(Metoda spiętrzenia)
Gazy odlotowe
Strumień objętości gazu
(Metoda anemometryczna)
Gazy odlotowe
Strumień objętości gazu
(Metoda anemometryczna)
Gazy odlotowe
Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego
Ditlenek siarki
(Metoda miareczkowa (toronowa?))
Gazy odlotowe
Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego
Ditlenek siarki
(Metoda toronowa)
Gazy odlotowe
Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego
Chlor
(Metoda spektrofotometryczna)
Gazy odlotowe
Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego
Chlor
(Metoda spektrofotometryczna)
Gazy odlotowe
Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane na filtry
Fluorki
(Metoda elektrochemiczna)
Gazy odlotowe
Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane na filtry
Fluorki
(Metoda elektrochemiczna)
Gazy odlotowe
Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego
Siarkowodór
(Metoda spektrofotometryczna)
Gazy odlotowe
Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego
Siarkowodór
(Metoda spektrofotometryczna)

 

Zmieniono część zakresów pomiarowych.

Uporządkowano zapisy dla badanych cech w przedmiotach badań dla badań wykonywanych w całości oraz dla próbek dostarczonych.