Nowy zakres akredytacji nr AB 934 wydanie nr 14

2017 07 27 pojawił się nowy zakres akredytacji nr AB 934wydanie nr 14

Wszystko oczywiście w oficjalnym źródle na stronie: www.pca.gov.pl

 

Nowości w zakresie akredytacji:

 

Przedmiot badań:Badane cechy:
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
Węglan wapnia − frakcja wdychalna

Tlenek magnezu − frakcja wdychalna

Dichlorek cynku

(Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
Parafina stała - frakcja wdychalna

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
Ditlenek azotu

(Metoda spektrofotometryczna)!!! Sorbent stały !!!
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
Dietylobenzen

Octan metylu

Octan izobutylu

Octan izopropylu

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
ŚciekiFluorki

(Metoda potencjometryczna)
ŚciekiPrzewodność elektryczna właściwa

(Metoda konduktometryczna)
ŚciekiŻelazo

(Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS))
Woda, ściekiAzot organiczny

(z obliczeń)
Woda do spożycia przez ludzi

Osady ściekowe
Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

(Pobór)
Gleba i ziemiaPobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

(Pobór)
WodaChlor wolny

(Metoda wizualna)

Zmiany dotyczące nazewnictwa oraz aktualizacja metodyk wycofanych przedstawia poniższa tabela :

Wcześniejszy zakres (wydanie 13)Obecny zakres (wydanie 14)
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Stężenie / zawartość kadmu i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd − frakcja wdychalna

Stężenie / zawartość kadmu i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd − frakcja respirabilna

(Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Stężenie / zawartość kadmu i jego związków – w przeliczeniu na Cd − frakcja wdychalna

Stężenie / zawartość kadmu i jego związków – w przeliczeniu na Cd − frakcja respirabilna

(Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Stężenie / zawartość chromu metalicznego Związki chromu(II) - w przeliczeniu na Cr(II) Związki chromu(III) - w przeliczeniu na Cr(III)

(Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Stężenie / zawartość chromu metalicznego Związki chromu(II) - w przeliczeniu na Cr(II) Związki chromu(III) - w przeliczeniu na Cr(III)

(Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Stężenie / zawartość kwasu siarkowego (VI) mgły

(Metoda nefelometryczna)
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Stężenie / zawartość kwasu siarkowego (VI) mgły

(Metoda nefelometryczna)
Środowisko pracy - pyły

Zawartość krystalicznej krzemionki w pyle (kwarc, krystobalit)

(Metoda spektrofotometryczna w podczerwieni IR w pastylkach KBr)
Środowisko pracy - pyły

Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w pyle – frakcja wdychalna, frakcja respirabilna (kwarc, krystobalit)

(Metoda spektrofotometryczna w podczerwieni IR)
Środowisko pracy - powietrze

Stężenie / zawartość frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki w powietrzu (kwarc, krystobalit)

(Metoda spektrofotometryczna w podczerwieni IR w pastylkach KBr)
Środowisko pracy - powietrze

Stężenie / zawartość krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) - frakcja respirabilna

(Metoda spektrofotometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego

Stężenie / zawartość formaldehydu

(Metoda spektrofotometryczna)
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego

Stężenie / zawartość formaldehydu

(Metoda spektrofotometryczna)
Wody podziemne

Wody powierzchniowe

Ścieki

Osady ściekowe

Pobieranie próbek do badań chemicznych i właściwości fizycznych

(Pobór)
Wody podziemne

Wody powierzchniowe

Ścieki

Osady ściekowe

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

(Pobór)
Woda do spożycia przez ludzi

Pobieranie próbek do badań chemicznych, bakteriologicznych i właściwości fizycznych

(Pobór)
Woda do spożycia przez ludzi

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

(Pobór)
Gleba i ziemia

Zawartość węglowodorów aromatycznych:

- benzen

- etylobenzen

- toluen

- ksylen

- styren

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Gleba i ziemia

Zawartość węglowodorów aromatycznych:

- benzen

- etylobenzen

- toluen

- ksylen

- styren


(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Gazy odlotowe

Strumień objętości gazu ciśnienie dynamiczne

(Metoda spiętrzenia)
Gazy odlotowe

Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych > 10 Pa

(Metoda spiętrzenia)
Gazy odlotowe

Strumień objętości gazu

(Metoda anemometryczna)
Gazy odlotowe

Strumień objętości gazu

(Metoda anemometryczna)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Ditlenek siarki

(Metoda miareczkowa (toronowa?))
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Ditlenek siarki

(Metoda toronowa)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Chlor

(Metoda spektrofotometryczna)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Chlor

(Metoda spektrofotometryczna)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane na filtry

Fluorki

(Metoda elektrochemiczna)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane na filtry

Fluorki

(Metoda elektrochemiczna)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Siarkowodór

(Metoda spektrofotometryczna)
Gazy odlotowe

Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Siarkowodór

(Metoda spektrofotometryczna)

 

Zmieniono część zakresów pomiarowych.

Uporządkowano zapisy dla badanych cech w przedmiotach badań dla badań wykonywanych w całości oraz dla próbek dostarczonych.